شلیل زرد

هرس درخت هلو- شلیل

درخت شلیل و هلو را چگونه هرس کنیم؟

یکی از مهم ترین عملیاتی که در باغ انجام می شود، هرس است. بسیاری از باغداران بدون اطلاع یا با اطلاعات اندک درباره چگونگی هرس و علل آن قسمت هایی از درخت را حذف می نمایند، بدون آن که هدف خاصی را در نظر داشته باشند. در صورتی که هدف هرس همواره مشخص است و هر برش باید منجر به بهبود میزان و کیفیت محصول و افزایش طول عمر درخت شود.

در هلو – شلیل ۴ نوع هرس داریم:

۱- هرس فرم دهی: هرس فرم دهی شامل تشکیل اسکلت مناسب درخت است که معمولا از زمان کاشت تا ۳ سال بعد به طول می انجامد.

۲- هرس باردهی: این هرس به منظور بهبود کمی و کیفی محصول و تداوم تولید طی دوران بلوغ درخت، انجام می شود.

۳- هرس جوان سازی: مجموع اقداماتی است که باعث طولانی تر شدن عمر درخت و افزایش طول دوره باردهی اقتصادی هلو می شود.

۴- تنک کردن: هدف از این روش هرس، حذف بخشی از محصول به منظور بالا رفتن کیفیت محصول باقیمانده می باشد.

زمان هرس درخت شلیل و هلو

بهترین زمان هرس درختان هلو در اواخر اسفند و اوایل بهار (قبل از باز شدن گل ها) و پس از رفع خطر سرمای زمستانه می باشد. در این زمان جوانه های گل، متورم شده و تشخیص جوانه ها برای هرس کننده راحت تر است.

هرس فرم دهی درخت شلیل و هلو

برای داشتن یک باغ خوب که هزینه های سنگین آن را در طی سالیان آینده جبران نماید، استفاده از نهال خوب الزامی است. نهال خوب نهالی است که ارتفاع آن از محل طوقه حداقل یک متر بوده و قطر نهال در ۲۰ سانتی متری از طوقه حداقل ۱.۵ تا ۲ سانتی متر باشد و فاقد آفات و بیماری ها بوده، دارای ریشه های افشان فراوانی باشد و مهم تر از همه اطمینان از اصالت رقم مورد کاشت است. در بین سیستم های مناسب تربیت درختان، روش جامی (مرکز باز) مناسب تربیت درختان هلو است.

پس از انتخاب نهال مرغوب هلو و بلافاصله پس از کاشت یا حداکثر تا یک هفته پس از آن، نهال هلو را از ۷۵ تا ۸۰ سانتی متری سربرداری می  کنیم و کلیه شاخه های جانبی نیز حذف می شوند. توجه شود که در زمان کاشت نهال هلو، جهت پیوند رو به باد قرار گیرد تا در اثر فشار باد شکسته نشود.

نخستین و مهم ترین چیزی که برای هرس فرم دهی باید در نظر داشت، این است که شاخه های اصلی را انتخاب کنیم. این شاخه ها از تنه اصلی منشعب شده و اسکلت درخت را تشکیل می دهند. اگر آن شاخه ها درست انتخاب شوند، درخت نیرومندی تشکیل می شود و در صورتی که شاخه های اصلی درست انتخاب نشومد، حتی اگر در آینده هرس خوبی انجام دهیم، درخت ضعیفی خواهیم داشت.

در سال اول، نهال کاشته شده در شرایط تغذیه مناسب و آبیاری شروع به رشد نموده و چندین شاخه جانبی تولید می نمایند. در اول فروردین سال بعد از بین این شاخه های جانبی ۳ تا ۵ شاخه که در زاویه های مناسب و به فاصله ۱۵-۱۰ سانتی متر از یکدیگر قرار دارند را انتخاب و در صورت بلند تر بودن از ۳۰ سانتی متری سربرداری می کنیم.

هرس باردهی

به منظور استمرار تولید و برداشت محصول با کیفیت بالا و جلوگیری از پیری زودرس درختان هلو انجام هرس باردهی، الزامی می باشد.

در صورت عدم هرس درختان هلو، در شاخه های میوه دهنده حقیقی جوانه های رویشی انتهایی شاخه تعدادی شاخه میوه دهنده غیر حقیقی ضعیف خواهد داد و به دلیل خود بارور بودن هلو اکثر جوانه های وسط شاخه تبدیل به میوه شده و ناهیتا ۸ تا ۱۰ میوه کوچک ریز و نامرغوب تولید می کنند و در شرایط بد تغذیه ای خشک شده و حالت لختی به درخت می دهند.

در هرس باردهی چه عملیاتی را باید انجام داد؟

۱- کلیه پاجوش ها و شاخه های خشک و آفت زده و بیمار حذف شوند.

۲- کلیه شاخه هایی که به طرف مرکز تاج درخت رشد کرده اند از ته حذف شوند.

۳- حتی الامکان ۵۰ تا ۷۰ درصد شاخه های غیر حقیقی میوه دهنده و شاخه های کوتاه از ته حذف شوند.

۴- مهم ترین نکته که در هرس باردهی باید به آن توجه داشت، این است که شاخه های میوه دهنده حقیقی بسته به قطرشان از بالای چهارمین تا ششمین جوانه سه تایی سربرداری شود، حدود یک دوم تا یک سوم شاخه میوه دهنده حقیقی حذف شود.

۵- کلیه شاخه هایی که بالاتر از شاخه اصلی هستند نیز حذف شوند به طوری که نهایتا ارتفاع درخت بیشتر از ۲ متر نشود.

تنک کردن

درخت هلو  – شلیل به دلیل بارور بودن در شرایط مطلوب محیطی محصول بسیار خوبی تولید می کند. تنک کردن میوه برای جلوگیری از شکسته شدن شاخه، افزایش اندازه میوه، بهبود رنگ و کیفیت میوه و تحریک تشکیل گل برای محصول سال بعد صورت می گیرد. افزایش نسبت برگ به میوه به وسیله حذف میوه ها باعث می شود که میوه های باقی مانده بزرگ تر شوند.

زمان تنک کردن

زمان تنک کردن میوه هلو- شلیل اوایل و اواسط زمان سخت شدن هسته است. در هلو معمولا عملیات تنک کردن به صورت دستی و توسط کارگر انجام می شود اما می توان به صورت مکانیکی با استفاده از فشار محلول خروجی از سمپاش نیز این عمل را انجام داد. تنک کردن باید طوری انجام شود که در پایان، ۵۰ درصد از میوه های کل درخت حذف گردند.

هرس جوان سازی

معمولا پس از چند سال متوالی برداشت محصول از درختان هلو – شلیل به تدریج وارد مرحله پیری شده و میزان محصول کاهش یافته و در صورت عدم جوان سازی، درخت پس از چندی از بین خواهد رفت. برای جوان سازی درختان هلو از نرک هایی که طی سالیان اولیه و میانی عمر درخت هلو به طور کامل حذف شده اند، یک یا دو نرک را نگهداری و هرس می نماییم.

PDF]کلیات هلو و شلیل – معاونت باغبانی – وزارت جهاد کشاورزی

[PDF]راهنمای هلو و شلیل