بیماری بلایت درخت گردو

بیماری بلایت درخت گردو

علت بیماری بلایت #گردو باکتری زانتوموتاس می باشد . علایم آن روی برگ

شاخه و جوانه ها ظاهر می گردد . بیماری با لکه های کوچک روی برگ آشکار

می شود . رنگ آن سیاه می گردد .

وقتی میوه ها به اندازه نخود  شد در گلگاه ظاهر می شود و فرو رفتگی و

شکافی بر می دارد .

تمام سطوح گردو را فرا می گیرد و سپس به مغز گردو نفوذ می کند . روش کنترل

آن استفاده از رقم خوب – کنترل شیمیایی و مدیریت تلفیقی است

نهال گردو خوشه ای

نهال گردو خوشه ای

#نهالستان_پارس 09159157465–09152157465

دلایل ریزش وعدم به ثمر نشستن درخت گردو

دلایل ریزش وعدم به ثمر نشستن درخت گردو

دلایل مختلفی ممکن است دراین مسله دخیل باشد از قبیل  سرمازدگی

دیررس،آبياري نا منظم ،ماندگاري آب در محيط اطراف ريشه يا خشکي

کشيدن خاک ،رطوبت کم ،کمبود عناصر غذايي (ماکرو ميکرو ) ،آفات يا

بيماري و …از علل ريزش ميوه ها مي تواند باشد

نهال گردو خوشه ای

نهال گردو خوشه ای

کرم گلوگاه انار

کرم گلوگاه انار

Spectrobates ceratoniae zaller

روشهای کنترل و مبارزه با کرم گلوگاه انار

رعایت فواصل مناسب کاشت، شخم درختان در پائیز، تعیین فواصل مناسب آبیاری با توجه به بافت خـاک، سـن درخت و شرایط آب و هوایی، تغذیه مناسب درختان، استفاده از ارقام مقاوم ماننـد انـار اصـفهانی دانـه سـیاه، کنتـرل علفهای هرز و هرس علمی درختان همگی کمک می کنند که خسارت آفات، بخصوص کرم گلوگـاه انـار بـه حـداقل برسد.

 روشهای فیزیکی

جمع آوری منظم میوه های انار آلوده روی درخت و ریخته شده در کف باغ بصورت همگانی و نگهداری آنهـا در انبارها یا قفسهایی که با توری ریز پوشیده شـده انـد باعـث مـیشـود زنبورهـای پارازیتوئیـد از جملـه زنبورهـای تریکوگراما که آفت را از بین میبرد خارج شده و در باغ پراکنده شوند. اما حشرات بالغ کرم گلوگاه در قفسه انبار حبس شده و از بین بروند. علاوه بر میوه های انار، میوه های انجیر، پسته یا سایر درختانی که احیاناً در باغ وجود دارند را نیـز باید از کف باغ جمع آوری کرد. این عمل باعث میشود ذخیره زمستانه آفت در سال بعد کم شده و میزان خسارت وارد شده به محصول کاهش یابد . پرکردن  تاج میوه انار بوسیله گِل و حذف پرچمهای گُـل انـار بعـد از اوج تخـم گـذاری شب پره ها در ابتدای بهار نیز به کاهش میزان خسارت کمک زیادی میکند.

مطالب مفید

 

 

آفت پسیل گلابی Psylla pyricola

آفت پسیل گلابی Psylla pyricola

خسارت #آفت پسیل گلابی در نواحي گرم و خشك بيشتر از نقاط سرد و مرطوب است.
#آفت پسيل گلابي در دوره پورگي و حشره كامل مقدارزيادي شيره گياهي مكيده و پس
از جذب مواد مورد نياز بقيه را با تغييراتي به صورت مايع چسبناك دفع مي‌كند. از اين رو
اين آفت به شدت به اين مايع چسبناك آلوده مي‌شوند. در اثر بسته شدن روزنه‌هاي برگ
عمل تهويه و تنفس در برگها متوقف مي‌گردد. در اثر اختلالات تغذيه و تنفس رشد و
تشكيل جوانه‌هاي برگ و گل سال بعد در روي شاخه‌ها متوقف مي‌ماند. جوانه‌هاي گل و
ميوه در روي درخت تشكيل نمي‌گردد و ميوه‌هاي همان سال ريز و بدشكل مي‌شوند. در
سالهاي اخير پسيل گلابي را ناقل بيماري ميكوپلاسموز Pear decline يا زوال #گلابي نيز
مي‌شناسند. اين بيماري باعث خشكيدن سريع #درختان_گلابي مي‌شود.