نهال میوه مقاوم به کم ابی و خشکی

نهال میوه مقاوم به کم ابی و خشکی

با توجه به کم ابی و تنش گرمایی که در اکثر مناطق کشور عزیزمان ایران وجود داردپس از بررسی ویژگی درختان سردسیری و گرمسیری با مشارکت مراکز پژوهشی مجموعه تحقیقاتی و تولیدی نهالستان پارس  اقدام به عرضه ارقام نهال و گونه های گیاهی جهت مناطق کم اب نموده است همچنین راهکارهایی برای نگهداری درختان چند ساله و جلوگیری از خسارت کم آبی