درختان کم آب

درختان مقاوم به خشکی-نهال مقاوم به کم ابی

راههای مقابله با کم ابی تغيير در سيستم آبياري باغها از روش غرقابي به روش قطره‌اي، استفاده از كودهاي آلي پوسيده در قسمت آبگير درختان، استفاده از مالچ هاي مختلف در سطح باغ، تغيير
در دور آبياري درختان براي عادت به كم آبي، استفاده از مواد جاذب الرطوبه در سطح آبگير درختان مانند پرليت، استفاده از مواد سوپر جاذب، انجام عمليات هرس خشك و سبز در زمان هاي مناسب،
تنك كردن ميوه ها، شخم سطح باغ براي كاهش تبخير از سطح زمين وجين علفهاي هرز باغ، استفاده از كود شيميايي پتاسه در جهت افزايش مقاومت گياه به خشكي، محلول پاشي درختان با موادي كه موجب
افزايش مقاومت به خشكي درختان مي‌شود
” درختان مقاوم به کم ابی” شامل درختانی میشود که بیشترین سازگاری به کمبود آب،گرما و نامناسب بودن خاک را دارا میباشد-درختان مقاوم به خشکی-درختان مقاوم به خشکی-نهال مقاوم به کم ابی-نهال
کم اب-درخت کم آب-نهال کم اب-درخت کم آب

جهت مشاوره وسفارش خرید با مشاورین نهالستان پارس در ارتباط باشید با تشکر واحترام 09159157465–09152157465

ردیف

نام

محل کاشت

1

زبان گنجشک

کلیه مناطق ایران

2

کاج تهران

کلیه مناطق ایران

3

ارغوان

کلیه مناطق ایران

4

سرو خمره ای

کلیه مناطق ایران

5

عرعر

کلیه مناطق ایران

6

بادامک

در ارتفاع کمتر از 2000 متر از سطح دریا

7

کاج سیاه

در مناطق ییلاقی (سردسیر)

8

سرو نقره ای

در مناطق قشلاقی (گرمسیر)

9

داغداغان

در مناطق ییلاقی و معتدل

10

کاج توپی

کلیه مناطق ایران

11

کاج بروسیا

کلیه مناطق ایران

12

سنجد

کلیه مناطق ایران

13

زیتون تلخ

کلیه مناطق ایران

14

ارژن

مناطق ییلاقی

15

پیرکانتا

کلیه مناطق ایران

16

زرشک

کلیه مناطق ایران

17

زالزالک

کلیه مناطق ایران

18

راناس

مناطق ییلاقی

19

کیکم

مناطق ییلاقی

20

بنه

کلیه مناطق ایران

21

سیاه تنگرس

مناطق ییلاقی

22

شن

مناطق ییلاقی

23

ارس

مناطق ییلاقی

24

بادام آمارا

مناطق ییلاقی