آدرس نهالستان مهندس زردادی

( نهالستان پارس )

09159157465   –   09152157465

خراسان رضوی مشهد – خواجه ربیع انتهای بلوار مهر مادر زیرکن حسن زاده 1