مناطق کاشت نهال توت،درخت توت

مناطق کاشت نهال توت،درخت توت

نهال توت را در چه مناطق آب وهوایی میتوان کاشت درختان توت  ارقام  وواریته های مختلفی دارند در آب و هوای متفاوت از نسبتاً گرم تا معتدل و حتی نزدیک به سرد قابل کاشت میباشند  بهترین گرما در جریان بهار و تابستان برای آنها بین 25 تا 35 درجه سانتی گراد است. در سرمای 2

ادامه مطلب