عملیات احداث باغ گردو

– عملیات احداث #باغ_گردو  گزینش رقم مناسب #گردو جهت احداث باغ همه گونه های #گردو یکپایه بوده و دارای گلهای تک جنسی هستند. به این معنی که گلهای نر و ماده بطور مجزا در نقاط مختلف ولی بر روی یک درخت تشکیل می شوند. لیکن به دلیل عدم همزمانی در رسیدن گلهای نر و ماده

ادامه مطلب