روش تکثیر درخت شاه توت

روش تکثیر درخت شاه توت درخت شاه توت بوسیاه پیوند زدن تکثیر میگردد پایه توت را اشته بعد از یکسال برروی نهال توت پیوندک شاه توت را میزنند  

ادامه مطلب
,