نگهداری درختان میوه، توت سفید

معرفی و راهنمای نگهداری درختان میوه – توت سفید درخت توت بومی چین است  توت درختی است که ارتفاع آن به 20 متر و قطرش به یک متر می رسد دارای تنه راست و قائم و پوستی شیاردار، خاکستری مایل به زرد. برگهایش مختلف الشکل، صاف و لوب دار یا دندانه دار، با قاعده نیم

ادامه مطلب
,