درخت بید و خواص درمانی آن

درخت بید و خواص درمانی آننام فارسی: بیدنام عربی: خلاف بری، صفصافنام انگلیسی درخت بید: SALLOWنام ترکی درخت بید: سکود آغاجی (سوید آغاجی)بید درختی است که ارتفاع آن بین ۵ تا ۱۵ متر تغییر می کند و در کنار جویبارها و اماکن مرطوب نقاط مختلف ایران می روید. بید انواع و اقسام دارد که مهمترین

ادامه مطلب