هرس درخت هلو- شلیل

هرس درخت هلو- شلیل

درخت شلیل و هلو را چگونه هرس کنیم؟ یکی از مهم ترین عملیاتی که در باغ انجام می شود، هرس است. بسیاری از باغداران بدون اطلاع یا با اطلاعات اندک درباره چگونگی هرس و علل آن قسمت هایی از درخت را حذف می نمایند، بدون آن که هدف خاصی را در نظر داشته باشند. در

ادامه مطلب