هرس درخت توت،دستورالعمل هرس علمی درخت توت

هرس  اصولی درخت توت :درهرس درختان توت اولاً همه شاخه

های خشک شده و بیمار را بایدبریده و فوراً سوزاند ثانیاً همه

شاخه هایی که به سمت داخل تاج رشد کرده اند که به اصطلاح

نرک نام دارد به دلیل بی بار بودن و بی جهت مصرف کردن مواد

غذایی باید هرس شوند . ثالثاً همه شاخهایی که تاج درخت را بی

جهت شلوغ کرده و مانع رسیدن نور به میوه ها می شوند بایدحذف

نمود.

بهترین زمان برای هرس نهال توت هنگامی است که برگها ریخته و

درخت توت در حالت خواب زمستانی باشد ولی در صورت لزوم در سایر مواقع نیز می توان درخت توت را هرس نمود

خاک مناسب جهت کاشت نهال توت

مناطق کاشت نهال توت،درخت توت

نهال توت سفید

نهالستان پارس ،Nursery tree pars
نهالستان پارس ،Nursery tree pars