روش های مبارزه با گنجشک در مزارع

یکی از روشهای مبارزه با گنجشک ایجاد صدا با وسایلی مثل طبل  یک طناب بردارید و چند قوطی آلومینیومی

را به آن آویزان کنید. توجه داشته باشید که فاصله قوطی ها از یکدیگر کم باشند تا در معرض باد سریعتر و

آسانتر بهم برخورد کرده و صدا ایجاد نمایند.

ساخت مترسک نیز میتواند تا حدودی موثر باشد . اگر بتوانید قطعات شفاف و منعکس کننده نور مانند آینه را

نیز در جاهای مختلف آن به ویژه صورت مترسک اضافه کنید، بهتر نتیجه می گیرید. هر چند وقت یکبار مکان،

جهت ایستادن، و لباس های مترسک خانگی خود را عوض کنید تا برای پرندگان عادی نشود.

گاهی گذاردن تله و کشیدن نخ های روی مزارع بـرنج موجـب تـرس و فـرار آن هـا می شود. به تازگی تورهایی

نیز ساخته شده که می توان با کشیدن آن ها بر روی مزارع بـرنج تـا حدی آنرا از دستبرد گنجشک ها حفظ کرد.

در هر دو طرف بوته ها پایه هایی را در نظر گرفته، و تور را روی آنها نصب نمایید. دقت داشته باشید که بهتر

است تور در فاصله ی نیم متری از گیاه قرار بگیرد تا به آن آسیب نرساند.

استفاده از مجسمه جغد و شاهین در مزرعه نیز میتواند روش موثری برای دور کردن پرندگان از مزرعه شما

باشد .

ب-  گیاهان تله

کشت ارزان در کنار مزارع با توجه به علاقه ای که گنجشک ( Passr sp )  به ایـن دانـه دارد می تواند مفید

باشد.

ج-  استفاده از سموم

سموم آربین نیز می تواند مفید باشد زیرا سمی است بسیار بد بو و گنجـشک از بوی بد آن ها دوری می کند.

سم دیازینون نیز تا حدودی خاصیت دور کنندگی در پرندگان دارد .

مطالب مفید