درختان مناسب فضای سبز

در محوطه سازی سبز و طراحی باغ و فضای سبز آنچه حرف اول را می زند آشنایی طراح با گیاهان متنوع و خصوصیات گیاهان مختلف برای منظورهای خاص می باشد .

1.     درختان سایه انداز و پوشاننده : عرعر- بیدمجنون- چنار-داغداغان-پائولونیا-شاه بلوطهندی-توت امریکایی- درخت لاله-ابریشم-افراسیاه-نارون

2.      درختان سریع الرشد:سرو نقره ای-عرعر-دم موشی- زیتون تلخ-چنار-سدروس-افراسیاه-اقاقیا-پائولونیا-توت امریکایی-لاله-ابریشم

3.      درختانمقاوم به گرد خاک: عرعر- زالزالک-ژنکیو-چنار-لیلکیامریکایی-ماگنولیا-بیدمجنون-اقاقیا-داغداغان

4.      گیاهانمیوه وحشی (زینتی ) برای پارکها: گلابی –آلو-آلوچه-سیب – پسته –مو-فندق-گوجه-زیتون –انجیر-گیلاس-انار-ازگیل-آلبالوتلخ-زالزالک-شیرخشت

5.      گیاهانجاذب پرنده:یاس وحشی –زیتون-زغال اخته – امین الدوله- پیروکانتا- خاس-اسپیره –یاسخوشه ای – انگور زینتی

6.    مناسبخاک آهکی:زیتون معمولی – زربین –سروخمره ای – چنار- زبان گنجشک

7.    مناسبآب و هوای مدیترانه ای:زربین – زیتون معمولی- برگ بو- انجیر

8.    دارایبافت خشن : عرعر-ماگنولیا-انجیر –خرمالو-نخل زینتی –شاه بلوط هندی

9.    دارایبافت نرم: ابریشم – لیلکی- ابریشم مصری- بید

10.  درختان آشغال ریز:زیتون تلخ–زیتون معمولی – اقاقیا-توت امریکایی

11.  گیاهان معطر: سرو ناز-برگ بو–گل یخ –گل سنجد –یاس خوشه ای- اقاقیا-نمدار- پائولونیا-ماگنولیا

12.  درختان ابدوست: چنار–توسکا-بیدمجنون- درخت لاله –

13.  درختان جنگلی :سرو نقره ای –افرای سیاه –زبان گنجشک –اقاقیا- توسکای قشلاقی- ارغوان – کاج سیلوستر- بلوط- گز-شاه بلوط – سدروس- عرعر

14.  درختان بادشکن: توت امریکایی –سرو نقره ای – سرو خمره ای- اقاقیا – زالزالک- نمدار- سدروس – گردو

15.  گیاهان دارای رشد کم:کریپتومریا-زیتون معمولی – ماگنولیا – برگ بو- انجیر – زالزالک- سوفورا

16.  گیاهان دارای رشد متوسط: پر –ژنکیو- درخت چینی – توری- داغداغان

17.  گیاهان مناسب خاک اسیدی: عرعر-لیلکی امریکایی – توسکا قشلاقی – اقاقیا

18.  گیاهان مقاوم به سرما:سرو نقرهای- کریپتومریا – چینی – به ژاپنی – ابریشم مصری- ماگنولیا

19.  درختان دارای ریشه سطحی:ابریشم –  آیلان – سرو نقره ای

20.  گیاهان مناسب کاشت در شیبها:ار غوان – سنجد

21.  گیاهان مناسب جلوگیری ازفرسایش خاک : توسکا قشلاقی- چنار- بید مجنون– اقاقیا– توت امریکایی– سرو نقره ای

22.  گیاهان طویل عمر: زیتونمعمولی- شاه بلوط هندی گل سفید- سرو ناز

23.  گیاهان دارای عمر کوتاه: زیتونتلخ – اقاقیا – افرای سیاه

24.  درختان بر گ قرمز: افرای چناریبرگ قرمز- گوجه گل- فندق – زرشک – انجیلی در پاییز- توری در پاییز- افاری ژاپنی

25.  گیاهانی که در زمستان جلوهدارند: بید مرجانی- بید فری- فندق- گیلاس- سوزنی برگان مانند سرو کوهی رونده – سروسیمین – انواع کاجها و سروها – پهن برگان همیشه سبز ماند ماگنولیا تابستانه وآکاسیا- گل یخ – یاسمن زمستانی

26.  گیاهان الوان که با گل و میوهو برگ تولید رنگهای متنوع میکنند : ارغوان – سیب گل – مموزا – طاووسی – توری-ماگنولیا زمستانه – ماهونیا – پیراکانتا – دوتسیا

27.  گیاهان پوششی مناسب کاشت درزیر درختان: سالوی وحشی- قاصدک – شنگ ترشک شبدری- پوتنتیلا

28.   در ختان مناسب بلوار هاو کوچه ها:  سرو خمره ای – ژنکیو- افرا – شاه بلوط هندی – توس – ارغوان –زبان گنجشک – درخت لاله  سیب – پاولینا – چنار- لرگ – گلابی – بلوط

29.  درختان مقاوم به سایه:سرخدار-دوگلاس – سکویا – نوئل – ممرز- هدرا – راش

30.  درختان مقاوم به بادهای دریایی و اب شور: کلیهکاجها – ایلان– گل ابریشم – زبان گنجشک –توت – صنوبر وسپیدار – اقاقیا – گز – سنجد.

31.   درختان مناسب برای مناطق صنعتی:افرایشبه چناری و افرای سفید، زبان گنجشک، بلوط، شاه بلوط، پروانه،  اقاقیا، عرعر،عنبرالسائل،‌ بیدها، کرنوس، درخت لاله، سماق کوهی، ممرز، سیب، نمدار، زالزالک،چنار، نارون، جوالدوز، صنوبر، داویدیا، گوجه و البالو، اکالیپتوس، گلابی